HÄLSA

 

Holistisk hälsa är att se människors hälsa i ett bredare mer helhetsmässigt perspektiv som rymmer hela individen och hur den har det.

 

I det holistiska perspektivet räknar vi med allt som påverkar. Individen själv påverkar med tankar, känslor och vanor, människor runtomkring, miljö, samhällsklimat osv.

LEVEL YOU UPs hälsoarbete

Jag arbetar främst med hälsa för individer. Kring vad de själv kan förändra – och det är mycket! Smått och stort. När jag arbetar med organisationer hur man kan skapa en främjande påverkan till god hälsa genom olika främst hälsofrämjande och förebyggande insatser men även behandlande och rehabiliterande.

HOLISTISK HÄLSA är att se till hur en person mår:

FYSISKT MENTALT EMOTIONELLT SOCIALT och ANDLIGT

 

Delarna hänger ihop och påverkar varandra. Tankar kan ge magknip, känslor huvudvärk, att inte känna att man har en plats socialt i tillvaron leda till låg energi och osäkerhet på vem man är gör det svårt att vara glad och delge. Många ohälsotillstånd idag är stressrelaterade och jag vill påstå att många behöver både stanna upp och lära mer, reflektera över sina vanemönster inom delarna och bättre välja medvetet hur de lever framåt. 

Lyckas förbättra hälsa varaktigt
Man behöver ha rätt förståelse för hur man själv fungerar och vad man behöver, för hur hälsodelen fungerar och ha rätt redskap. En persons liv kan vara riggat på ett sätt som gör det svårt att ha god hälsa. Där stress är vår tids stora utmaning. Nya delar läggs till i livet och livet utmanar. De personerna kan behöva genomföra en eller flera större förändringar för att kunna nå och leva i hälsa.

 

 

Jag hjälper till att:
1. Synliggöra hur det är för individen just nu.
2. Hjälpa nå de kunskaper inom hälsoområdena den behöver.
3. Hjälpa personen att se och utveckla sig själv och sina vanor för att må bra.
4. Rigga om sitt liv för att kunna må bra helhetsmässigt i alla delar i ett livslångt perpektiv!

 

Det är härligt att känna hälsa men det ger också…
…en otroligt värdefull förutsättning att förbättra sina
– prestationer
– relationer
– utveckla sig själv

 

För fullt fokus och energi kan då sättas till den utvecklingen.

 

 Stor vikt läggs vid individens självupplevda hälsa.

 

 

 

Det kan vara mycket svårare än man tror att själv se var hälsobehoven finns.
– Vissa har stor vinst av grundläggande kunskaper och stöd. De kan med detta genomföra sin hälsoförbättring på egen hand.
– Några behöver hjälp att stanna upp och spark i baken att våga söka rätt hjälp.
– En del har mina erfarenheter genom åren visat att de är aktiva och kämpar för förbättring inom hälsa men inte på den/de delar det behövs mest.

 

Inriktning på rekommendationer 

 

Min bakgrund är Folkhälsopedagog utbildad vid Högskolan i Kristianstad, jag har arbetat i en rad projekt kopplad till MAS, stora organisationer inkl idrotten i Sverige samt i FINSAM projekt. Så jag är van att utgå från nationella riktlinjer och arbeta enligt nationella rekommendationer som vilar på vetenskapligt prövad grund.

Personligen vill jag inte på ett begränsande sätt blint ställa varken mig eller mitt företag på endera sida i debatt om hur människor bäst mår bättre. Konventionellt principfast bara, alternativt eller funktionsmedicin osv. Jag kommer nog alltid stå någonstans på en plats där jag kan se och höra vad som sägs och fungerar med respekt för det som visats i större väldesignade studier men också med nyfikenhet och fascination för nya eller traditionella samband som faktiskt fungerar för många. Där man kritiskt granskar och gör medvetna val. Att bara välja vilandes på vetenskapligt beprövad grund är en kvalitetssäkring som jag har absolut respekt för. Men det är också spännande att se hur man idag öppnar upp för ett bredare seende så länge det är i klokt urval och presenteras som perspektiv i samtal eller för folk att känna igen sig i. Exempelvis har jag från flera år inom yoga kommit att finna Indien ha mycket kloka system framförallt gällande att förstå sig själv som person och samspel med andra som en del ansett hjälpt mycket bättre än hjälp från psykolog och annan hjälp från psykiatri. Jag vill inte att det ena ska behöva utesluta det andra. Utan att vi väljer vad vi använder när. Och att individens upplevelse får vara del i deras hälsoförbättring. 

Jag har lång erfarenhet av arbete med människor med väldigt olika typ och grad av ohälsa. Från friska som vill förbättra sina vanor till långtidssjukskrivna.

Jag är för att man söker rätt hjälp inom Hälso- och sjukvård, att man första och främst provar det vanliga grundläggande och inte går över ån efter vatten. Men jag ser också stort värde i att varje individ lär sig grunder om hälsa, sin hälsa specifikt och aktivt engagerar sig och i vissa fall även kanske själv väljer att prova sådant som ännu inte är bekräftat inom forskning. Något som i så fall är kritiskt granskat. Tex. REIKI healing som är en japansk avslappningsmetod som Socialstyrelsen godkänt som friskvård och som är tillåtet att ges på svenska sjukhus som del i behandling till patienter som godkänt. Mycket intressant!

Jag är främst för individens självständiga hälsa i det livslånga perspektivet. Att vi lever ett liv vi mår bra av och i möjlig mån inte blir beroende av massa extra utifrån.   

Jag har arbetat inom organisationer som endast önskar rekommendationer enligt etablerad forskning och nationella rekommendationer för Sverige. Så där anpassar jag efter kundens/uppdragsgivarens önskemål.

Jag följer med spänning ny forskning och vet att vi ännu inte vet allt eller funnit alla förklaringar och goda lösningar. En trend jag sett de senaste åren internationellt och i Sverige på helt annat sätt än förut. Många modiga starka kämpar privat och sprider samband som det sedan forskas på. Jag lämnar valet till individen/organisationen att beställa vilket de önskar. Främst arbetar jag med att se individens behov utifrån delarna i helheten enligt ovan. Med rätt och bara grundläggande väletablerade forskningsbeprövade insatser där kommer man långt! I andra länder 

MEDIYOGAN är ett fint exempel på hur man tog österländska metoder, forskade på dem, fick fina resultat och sen förde in dem i sjukvården i Sverige!

Jag önskar att alla goda krafter hjälps åt att lära och hjälpa så alla kan må så bra som möjligt. Det vinner alla på!